Bamidbar 8:1-4 milim ?>

Bamidbar 8:1-4 milim

Bamidbar Perek 8 Milim from Psukim and Rashi 1-4

Bilam Blessing 2

Bilam’s Blessings

6th grade 2020 Key Words

Shorashim Bemidbar 13

Shorashim for 13:1-24

במדבר חלק א – השלם את הפסוק

השלם את הפסוק

Parshas Korach – Perek 16, Pesukim 15 – 19

Parshas Korach – Perek 16, Pesukim 15 – 19

Parshas Korach Perek 16 Pesukim 12-14

Parshas Korach – Perek 8 – 11

Parshas Korach – Perek 16 Possuk 7 – Rashi Rav Lochem