6D Bemidbar 28 ?>

6D Bemidbar 28

6AB Bemidbar 28

perek 25 pesukim 10-18

chapter 25 pesukim 10-18 rashi’s

Chumash

Pinchas

Chumash shorashim