Shoresh List #10 ?>

Shoresh List #10

פרק כ״ה

Unit 25 – Toldot

Toldot ch. 25

shorashim

1-50

SHORASHIM #103-111

AVAR

Perek כ”ז Shorashim

Perek כ”ו Shorashim

73-88