shorashim, vayeishev part B, Leah ?>

shorashim, vayeishev part B, Leah

lehavin ulehaskil shorashim vayeishev part B

shoresh list 9-13

List 12

Chumash: Vayeshev, Perek 37: 9-36

רשימת מילים #4

רשימת מילים #4

Chumash- Veyeshev 37:1-8 (Vocabulary)

Chumash: Vayeshev 37:1-8 (Shoreshim)

Vayeshev Perek 37:1-8 (Shoreshim)

Veyeshev 37:1-8 (Vocabulary)