בסוד העברית יחידה 5ב

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 הולך Go/walk m    
2 הולכת Go/walk f    
3 הולכים Go/walk pm    
4 הולכות Go/walk pf    
5 אוכל Food    
6 בוקר Morning    
7 צוהריים Afternoon    
8 מים Water    
9 מוצאי שבת Saturday night    
10 קורא Read m    
11 קוראת Read f    
12 מדבר עם Speaking to m    
13 מדברת עם Speaking to f    
14 גר ב Live in m    
15 גרה ב Live in f    
16 איזה יופי So nice    
17 שם There    
18 כותב Write m    
19 כותבת Write f    
20 ערבית Arabic    
21 טוב Good, well    
22 ככה ככה So so    
23 בסדר OK, all right    
24 עיר City    
25 ים Ocean, Sea    
26 ישן Old    
27 חדש New    
28 רחוב Street    
29 יפה Nice    
30 סבא Granfather    
31 סבתא Grandmother    
x