סוגיית המדליק את הגדיש

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אי הכי אם כך    
2 אדתני סיפא שנהעד ששונים בסוף המשנהמ    
3 לפלוג וליתני בדידה יחלוק וישנה אצלו    
4 בד"א במה דברים אמורים    
5 בתרתי בשתיים    
6 פליגי חולקים    
7 תנו רבנן שנו חכמים במשנה    
8 והטמין והחביא    
9 מאי הוה ליך מה היה לך    
10 גביה אצלו    
11 דאזקתיה שהזקת אותו    
12 נטירותא דכספא שמירה של כסף    
13 קבילי עלי קבלתי על עצמי    
14 דדהבא של זהב    
15 אתון אתם    
16 בדרבא בדברי רבא    
17 מתניתו לה לומדים אותה    
18 אנן אנו    
19 ממתניתא מהמשנה    
20 פשיטא לן שונים את זה    
21 אלמא מכאן אנו לומדים    
22 נטירותא דשערי שמירה של שעורים    
23 הכא נמי כאן גם    
24 שמעית מילתא שמעתי דבר    
25 ולא ידענא מאי היא ואני לא יודע מה הוא    
26 בעי אמימר היה לאמימר ספק    
27 אליבא דמ"ד לפי דעתו של מי שאומר    
28 לא דיינינן דינא דגרמי לא דנין דין של גרמא    
29 לא תבעי לך לא יהיה לך ספק    
30 כי תבעי לך כאשר כן יהיה לך ספק    
31 דמשתבע ושקיל שנשבע ונוטל    
32 ההוא גברא האיש ההוא    
33 דבטש בכספתא דחבריה שבעט בכספת של חבירו    
34 שדייה בנהרא והשליכה לנהר    
35 אתא מריה הגיע הבעלים    
36 הכי והכי הוה לי בגוה כך וכך היה לי בתוכה    
37 יתיב ישב    
38 וקא מעיין ביה ועיין בה    
39 כי האי גוונא כמו במקרה כזה    
40 מאי מה יהיה הדין    
41 ואמרי לה ויש אומרים    
42 לאו היינו מתניתין האם זה לא כמו משנתינו    
43 אי דקא טעין זוזי אם טוען כסף    
44 הכא נמי כאן גם כך    
45 הכא במאי עסקינן כאן במה אנו עוסקים    
46 דקא טעין מרגניתא שטוען מרגליות    
47 מי מנחי אינשי האם מניחים אנשים    
x