סוגיית המדליק את הגדיש


or press Enter
1/
אי הכי
1/47
אם כך
2/
אדתני סיפא
2/47
שנהעד ששונים בסוף המשנהמ
3/
לפלוג וליתני בדידה
3/47
יחלוק וישנה אצלו
4/
בד"א
4/47
במה דברים אמורים
5/
בתרתי
5/47
בשתיים
6/
פליגי
6/47
חולקים
7/
תנו רבנן
7/47
שנו חכמים במשנה
8/
והטמין
8/47
והחביא
9/
מאי הוה ליך
9/47
מה היה לך
10/
גביה
10/47
אצלו
11/
דאזקתיה
11/47
שהזקת אותו
12/
נטירותא דכספא
12/47
שמירה של כסף
13/
קבילי עלי
13/47
קבלתי על עצמי
14/
דדהבא
14/47
של זהב
15/
אתון
15/47
אתם
16/
בדרבא
16/47
בדברי רבא
17/
מתניתו לה
17/47
לומדים אותה
18/
אנן
18/47
אנו
19/
ממתניתא
19/47
מהמשנה
20/
פשיטא לן
20/47
שונים את זה
21/
אלמא
21/47
מכאן אנו לומדים
22/
נטירותא דשערי
22/47
שמירה של שעורים
23/
הכא נמי
23/47
כאן גם
24/
שמעית מילתא
24/47
שמעתי דבר
25/
ולא ידענא מאי היא
25/47
ואני לא יודע מה הוא
26/
בעי אמימר
26/47
היה לאמימר ספק
27/
אליבא דמ"ד
27/47
לפי דעתו של מי שאומר
28/
לא דיינינן דינא דגרמי
28/47
לא דנין דין של גרמא
29/
לא תבעי לך
29/47
לא יהיה לך ספק
30/
כי תבעי לך
30/47
כאשר כן יהיה לך ספק
31/
דמשתבע ושקיל
31/47
שנשבע ונוטל
32/
ההוא גברא
32/47
האיש ההוא
33/
דבטש בכספתא דחבריה
33/47
שבעט בכספת של חבירו
34/
שדייה בנהרא
34/47
והשליכה לנהר
35/
אתא מריה
35/47
הגיע הבעלים
36/
הכי והכי הוה לי בגוה
36/47
כך וכך היה לי בתוכה
37/
יתיב
37/47
ישב
38/
וקא מעיין ביה
38/47
ועיין בה
39/
כי האי גוונא
39/47
כמו במקרה כזה
40/
מאי
40/47
מה יהיה הדין
41/
ואמרי לה
41/47
ויש אומרים
42/
לאו היינו מתניתין
42/47
האם זה לא כמו משנתינו
43/
אי דקא טעין זוזי
43/47
אם טוען כסף
44/
הכא נמי
44/47
כאן גם כך
45/
הכא במאי עסקינן
45/47
כאן במה אנו עוסקים
46/
דקא טעין מרגניתא
46/47
שטוען מרגליות
47/
מי מנחי אינשי
47/47
האם מניחים אנשים
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

x