תחיליות + סופיות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לי to/for me    
2 לו to/for him    
3 לה to/for her    
4 ָלך to/for you (boy)    
5 :לך to/for you (girl)    
6 לנו to/for us    
7 לכם to/for you (boys)    
8 לכֶן to/for you (girls)    
9 להֶם to/for them (boys)    
10 להֶן to/for them (girls)    
x