תחיליות + סופיות 3

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 בי in/with me    
2 בה in/with her    
3 בנו in/with him    
4 ָבך in/with you (boy)    
5 :בך in/with you (girl0    
6 בנו in/with us    
7 בכם in/with you (boys)    
8 בכן in/with you (girls)    
9 מהן in/with them (girls)    
10 מהם in/with them (boys)    
x