שורשים פרשת לך לך

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 י.ש.ב Sit    
2 ה.ל.כ Walk/Go    
3 ב.נ.ה Build    
4 י.כ.ל Can    
5 ע.ז.ר Help    
6 ל.ק.ח Take    
7 ש.מ.ע Hear    
8 ע.מ.ד Stand    
9 ד.ב.ר Speak    
10 ב.ר.כ Bless    
11 ש.ב.ר Break    
12 א.כ.ל Eat    
13 ר.א.ה See    
14 ש.ח.ת Destroy/Corrupt    
15 ב.ר.א Create    
16 ח.י.ה Live    
17 א.מ.ר Say    
18 צ.ו.ה Command    
19 ק.ר.א Call/Read    
20 י.צ.א Come out    
21 ש.ל.ח Send    
22 פ.ל.ל Pray    
23 נ.ס.ע Travel    
24 י.ר.ד Go down    
25 י.ד.ע Know    
26 ל.ח.מ Fight    
27 נ.צ.ח Win    
28 נ.ת.נ Give    
29 ס.פ.ר Count    
30 ק.ב.ל Get    
31 פ.ח.ד Afraid    
32 ש.פ.ט Judge    
33 ע.צ.ר Stop    
34 ש.א.ל Ask    
35 ר.צ.ה Want    
36 כ.ע.ס Angry    
37 נ.פ.ל Fall    
x