תפילת השחר כ”ו עמוד ב

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 למימרא האם אנו אומרים?    
2 בקמייתא בראשונה    
3 כמאן כמו מי    
4 דלא צלי שלא התפלל    
5 דמי דומה / נחשב    
6 איתמר נאמר בבית הדרש    
7 קשיא זה קשה    
8 ורמינהו ומקשים    
9 ומהדרינן ליה ומחזירין אותו    
10 תניא כוותיה יש ברייתא כמותו    
11 איבעיא להו הסתפקו בבית המדרש    
12 קמא הראשון    
13 תא שמע בו ותשמע רעיה    
14 נימא תיהוי תיובתיה אולי זאת תיהיה סתירה    
15 לעולם אימא לך לעולם אומר לך / אתרץ לך    
16 ואסמכינהו והסמיכו    
17 דאי לא תימא הכי שאם לא תאמר כך    
18 מאן תקנה מי תקן אותה?    
x