החידה בהתחלת השנה


or press Enter
00:00:00
good luck
classroom
בהצלחה
Teacher
envelope
מורה
מעטפה
ילדים
כיתה
kids
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x