פרק לז

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נחמ comfort    
2 טבל dip    
3 קנא jealous    
4 מאנ refuse    
5 קרע tear    
6 בקש request    
7 מלכ king/rule    
x