פרשת וישלח


or press Enter
00:00:00
ארצה
מחנה
צאן
חסדים
מכל
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x