שמות גוף-Pronouns

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אני I    
2 אתה You (boy)    
3 הוא He    
4 את You (girl)    
5 היא She    
6 אנחנו We    
7 אתם You (boys)    
8 הם They (boys)    
9 אתן You (girls)    
10 הן They (girls)    
x