מלים לכתה


or press Enter
1/
להצביע
1/24
to raise your hand להצביע
2/
תיק
2/24
backpack/pocketbook תיק
3/
ציון
3/24
grade/mark ציון
4/
להעביר
4/24
to pass/give out להעביר
5/
פתק
5/24
note פתק
6/
תור
6/24
turn/line תור
7/
מוקדם
7/24
early מוקדם
8/
מאוחר
8/24
late מאוחר
9/
לנחש
9/24
to guess לנחש
10/
מאה אחוז
10/24
100% מאה אחוז
11/
ארון
11/24
locker ארון
12/
כתיב
12/24
spelling כתיב
13/
לזוז
13/24
to move לזוז
14/
מדף
14/24
shelf מדף
15/
פחות
15/24
less than פחות
16/
לדלג
16/24
to skip לדלג
17/
תפּקיד
17/24
job תפּקיד
18/
להחליף
18/24
to switch להחליף
19/
טבלה
19/24
chart טבלה
20/
להפך
20/24
to turn over להפך
21/
להפריע
21/24
to disturb/bother להפריע
22/
בדיוק
22/24
perfect/exactly בדיוק
23/
לפחות
23/24
at least לפחות
24/
לחדד
24/24
to sharpen לחדד
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

x