פרק כ’’ב פסוקים י’’ג-כ רש’’י

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נוטל Take    
2 רחבה Broad (greedy)    
3 מחמד Coveted    
4 ראוי It is fitting    
5 לשֹכור To hire    
6 חיָלות Armies    
7 נוצֵחַ Victorious    
8 ספק Uncertain    
9 ודאי Certain    
10 לבטל To nullify    
11 הכשילו Tripped him    
12 בפחי נפש With dejected spirit    
13 לא ישַׁנֶה He will not change    
14 הַלְוַאי If only    
15 קריאה Summoning    
16 וסבור And are under the impression    
17 שמא Perhaps    
18 אפתנו I will persuade Him    
19 ויתרצה And He will agree    
x