פרק כ’’ג רש’’י פסוקים ו-ט’’ז

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ויכרו And they dug    
2 יחידי Alone    
3 ההרה To the mountain    
4 ויעתק And he relocated    
5 שפי Stillness    
6 ושקט And silence    
7 להוליכה To lead it    
8 השימה Placement    
9 שרשיהם Their roots    
10 מיֻסדים grounded    
11 חַכָּה Hook    
12 רסן Bridle    
13 לצערו To cause him pain    
14 נרשה Permitted    
15 חסר Missing    
16 כתרגומו As אונקלוס translates it    
17 מסתכל Gaze    
18 על כָּרחָך Against your will    
19 הפוקס One who pricks    
x