מילים for Test 4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 עלילה Pretext/Excuse    
2 תאוה Desire    
3 כעין Like the image    
4 טחנו They would grind    
5 ריחים Mill    
6 טעם Taste    
7 ויחר אף He go angry    
8 משא Burden    
9 הריתי I became pregnant    
10 נשבעת You swore    
11 מאין From where    
12 אוכל I am able    
13 לשאת To carry    
14 לבדי By myself    
15 הרגני Kill me    
16 אספה Gather    
17 שוטריו Their officers    
18 ואצלתי And I will increase    
19 ויבכו And they cried    
20 חנם Free    
21 בלתי Except for    
22 בדלח Crystal    
23 שטו They would stroll    
24 חן Favor/Grace    
25 כבד Heavy    
26 אראה I will see    
27 התיצבו Make them stand    
28 התקדשו Prepare yourselves    
29 מאסתם You hated    
30 בקרבו Within them    
x