… ?>

Suffixes

Shorashim Lists #1-#16

Shorashim Lists #12-#16

Shorashim Lists #8-#11

Shorashim Lists #1-#7

Numbers 11-20

Numbers 1-10

Shoresh List #17

Shorashim 3

Shorashim 3