החידה בהתחלת השנה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מורה Teacher    
2 כיתה classroom    
3 בהצלחה good luck    
4 מעטפה envelope    
5 ילדים kids    
x