הקופסה הכי חשובה


or press Enter
00:00:00
from plastic
עגולות
round
box
קופסה
חשובה
open
simple
important
מפלסטיק
Big
פתוחות
קלות
light
גדולות
פשוטות
מקושטות
decorated
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x