הכתבה 1 2022

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לוֹבֵש / לוֹבֶשֶת wearing    
2 יוֹשֵב / יוֹשֶבֶת sitting    
3 הוֹלֵךְ / הוֹלֶכֶת walking / going    
4 רוֹאֶה / רוֹאָה seeing    
5 כּוֹתֵב / כּוֹתֶבֶת writing    
6 קוֹרֵא / קוֹרֵאת reading    
7 מְצַיֵר / מְצַיֶרֶת drawing    
8 מְדַבֵּר / מְדַבֶּרֶת speaking    
9 אוֹכֵל / אוֹכֶלֶת eating    
10 שוֹתֶה / שוֹתָה drinking    
x