מֶזֶג אֲוִיר


or press Enter
00:00:00
קַר
Snow
כִּי
Rain
Puddles
גֶּשֶׁם
Puddle
Cold
עֲנָנִים
Clouds
חֹרֶף
Winter
שְלוּלִיוֹת
Because
קֶשֶׁת
שֶׁלֶג
Rainbow
שְׁלוּלִית
Today
הַיוֹם
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x